MODLITWY na codzienną adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00

MODLITWY na codzienną adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00
– można odmawiać też w domach

 

O Odpuszczenie Grzechów

Wszechmogący, wieczny Boże Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie; Okaż nam Twoje miłosierdzie, odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumienia. Udziel całemu naszemu Narodowi i światu łaskę nawrócenia. Odpuść, proszę Cię, Panie, nasze winy i w miłosierdziu Twoim uwolnij nas z niewoli grzechu, w którą popadaliśmy wskutek swoich ułomności. Wysłuchaj łaskawie, prosimy Cię, Panie, naszą modlitwę wyzwól nas z więzów grzechu i zachowaj od wszelkiej przeciwności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Akt Żalu

Ojcze miłosierdzia, czym odpłaciłem Tobie za Twoją miłość? Grzechami, zaniedbaniem, niewdzięcznością. Obym był nigdy nie zgrzeszył! Żałuję z całego serca za wszystkie grzechy, którymi obraziłem Ciebie, mojego Stworzyciela i Odkupiciela. Żałuję, że znieważyłem Ciebie, Dobro najwyższe i najgodniejsze miłości. Żałuję, że zmarnowałem zasługi męki mojego Zbawiciela i zdeptałem Jego Krew za mnie przelaną. Żałuję, że obraziłem sprawiedliwość Twoją, Panie, i zasłużyłem na słuszną karę. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przeciw Tobie. Nie jestem godzien zwać się dzieckiem Twoim. Brzydzę się wszystkimi grzechami moimi i odwracam się od nich. Mocno postanawiam przy pomocy łaski Twojej unikać wszystkich grzechów i okazji do nich. Najświętsza Panno, święty Aniele Stróżu mój i moi święci Patronowie, wyproście mi u Boga przebaczenie moich grzechów.

 

 

Żal Za Grzechy

Żałuję, Panie Jezu, że obraziłem Cię moimi grzechami. Chcę Ci powiedzieć, że Cię kocham . Chcę być zawsze z Tobą. Ach, żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Panie Jezu, chcę naprawdę odrzucić od siebie to wszystko, co nie pozwala mi całym sercem kochać Ciebie i ludzi, moich braci. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej; odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia; stwórz, Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

Amen.

 

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.

Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego.

Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.

Amen.

 

 

Akt wyrzeczenia się

Wyrzekam się Szatana i wszystkich jego dzieł i pokus, abym nie dał się zdominować przez grzech i abym mógł żyć w wolności Syna Bożego.

Wyrzekam się zabobonów, sztuki wróżbitów i sztuk magicznych.

Odmawiam uczestnictwa w seansach spirytystycznych i czynnościach okultystycznych związanych z kartami tarota, z tablicami pisma spirytystycznego, z pismem automatycznym i udziałem w zabawach związanych z wszelkiego typu okultyzmem.

Przeciwstawiam się wszelakim skutkom związków umysłowych z jasnowidzami, astrologami, mediami, jak również skutkom skażenia okultyzmem i wpływowi działania Szatana, który przeszedł na mnie poprzez moją rodzinę.

Okrywając się Najdroższą Krwią Jezusa, wyrzekam się wszelkich mocy przeciwnych Bogu i kultom, w których nie czci się prawdziwego Boga. Zobowiązuję się podporządkować moje życie przykazaniom Ewangelii, kochać Boga, którym jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.

Niewiasta, która powiedziała Bogu „tak” i pokonała grzech, prowadzi nas ku wiecznemu zwycięstwu. Oddajmy się z ufnością pod Jej opiekę. Przez Krew Chrystusa, przez którą wszyscy jesteśmy zbawieni, przez Krew Tego, który zwyciężył śmierć, również i my zwyciężymy nad naszymi wrogami: nad naszym największym nieprzyjacielem i nad każdą istotą ludzką czy duchową, która chce nam uczynić zło.

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Modlitwa Św. Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,

że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego,

kto się do Ciebie ucieka,

Twej pomocy wzywa,

Ciebie o przyczynę prosi.

 

Tą ufnością ożywiony, do Ciebie,

o Panno nad pannami i Matko,

biegnę, do Ciebie przychodzę,

przed Tobą jako grzesznik

płaczący staję. O Matko Słowa,

racz nie gardzić słowami moimi,

ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.

Amen.

 

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża rodzicielko,

naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać.

Panno Chwalebna i Błogosławiona.

O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

 

 

PSALM 6 (poniedziałek i czwartek)

Nie karć mnie, Panie, w swym gniewie

i nie karz w swej zapalczywości.

3 Zmiłuj się nade mną, Panie, bom słaby;

ulecz mnie, Panie, bo kości moje strwożone

4 i duszę moją ogarnia wielka trwoga;

lecz Ty, o Panie, jakże długo jeszcze…?

 

5 Zwróć się, o Panie, ocal moją duszę,

wybaw mnie przez Twoje miłosierdzie,

6 bo nikt po śmierci nie wspomni o Tobie:

któż Cię wychwala w Szeolu?

7 Zmęczyłem się moim jękiem,

płaczem obmywam co noc moje łoże,

posłanie moje skrapiam łzami.

8 Od smutku oko moje mgłą zachodzi,

starzeję się4 z powodu wszystkich mych wrogów.

9 Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy zło czynicie,

bo Pan usłyszał głos mojego płaczu;

10 Pan usłyszał moje błaganie,

Pan przyjął moją modlitwę.

11 Niech się wszyscy moi wrogowie zawstydzą i bardzo zatrwożą,

niech odstąpią i niech się zawstydzą!

 

 

PSALM 25 (wtorek i piątek)

Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę,

2 mój Boże,

Tobie ufam: niech nie doznam zawodu!

Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną!

3 Nikt bowiem, kto Tobie ufa, nie doznaje wstydu;

doznają wstydu ci, którzy łamią wiarę dla marności.

4 Daj mi poznać drogi Twoje, Panie,

i naucz mnie Twoich ścieżek!

5 Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj,

bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca,

i w Tobie mam zawsze nadzieję.

6 Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie,

na łaski Twoje, co trwają od wieków.

7 Nie wspominaj grzechów mej młodości <ani moich przewin>

ale o mnie pamiętaj w Twojej łaskawości

ze względu na dobroć Twą, Panie!

8 Pan jest dobry i prawy:

dlatego wskazuje drogę grzesznikom;

9 rządzi pokornymi w sprawiedliwości,

ubogich uczy swej drogi.

10 Wszystkie ścieżki Pana – to łaskawość i wierność

dla tych, co strzegą przymierza i Jego przykazań.

11 Przez wzgląd na Twoje imię, Panie,

odpuść mój grzech, a jest on wielki.

12 Kim jest człowiek, co się boi Pana?

Takiemu On wskazuje, jaką drogę wybrać.

13 Będzie on przebywał wśród szczęścia,

a jego potomstwo posiądzie ziemię.

14 Pan przyjaźnie obcuje z tymi, którzy się Go boją,

i powierza im swoje przymierze.

15 Oczy me zawsze zwrócone na Pana,

gdyż On sam wydobywa nogi moje z sidła.

16 Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną,

bo jestem samotny i nieszczęśliwy.

17 Oddal uciski mojego serca,

wyrwij mnie z moich udręczeń!

18 Spójrz na udrękę moją i na boleść

i odpuść mi wszystkie grzechy!

19 Spójrz na mych nieprzyjaciół: jest ich wielu

i gwałtownie mnie nienawidzą.

20 Strzeż mojej duszy i wybaw mnie,

bym się nie zawiódł, gdy się uciekam do Ciebie.

21 Niechaj mnie chronią niewinność i prawość,

bo w Tobie, Panie, pokładam nadzieję.

22 Boże, wybaw Izraela

ze wszystkich jego ucisków!

 

 

PSALM 51 (środa i sobota)

3 Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,

w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!

4 Obmyj mnie zupełnie z mojej winy

i oczyść mnie z grzechu mojego!

5 Uznaję bowiem moją nieprawość,

a grzech mój jest zawsze przede mną.

6 Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem

i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,

tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku

i prawym w swoim osądzie.

7 Oto zrodzony jestem w przewinieniu

i w grzechu poczęła mnie matka.

8 Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,

naucz mnie tajników mądrości.

9 Pokrop mnie hizopem6, a stanę się czysty,

obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

10 Spraw, bym usłyszał radość i wesele:

niech się radują kości, któreś skruszył!

11 Odwróć oblicze swe od moich grzechów

i wymaż wszystkie moje przewinienia!

12 Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste

i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!

13 Nie odrzucaj mnie od swego oblicza

i nie odbieraj mi świętego ducha swego!

14 Przywróć mi radość z Twojego zbawienia

i wzmocnij mnie duchem ochoczym!

15 Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich

i nawrócą się do Ciebie grzesznicy.

16 Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco:

niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość!

17 Otwórz moje wargi, Panie,

a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

18 Ty się bowiem nie radujesz ofiarą

i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał.

19 Moją ofiarą, Boże, duch skruszony,

nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.

20 Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci:

odbuduj mury Jeruzalem!

21 Wtedy będą Ci się podobać prawe ofiary, dary i całopalenia,

wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu.

 

 

Św. Maryjo, Królowo Polski – módl się za nami

Św. Józefie, Opiekunie Kościoła Świętego – módl się za nami

Św. Andrzeju Bobolo, proroku zmartwychwstania Polski – módl się za nami

Św. Faustyno, prosząca o miłosierdzie Boga dla całego świata – módl się za nami

Św. Filomeno, Zdrowie chorych i słabych, módl się za nami

Św. Ojcze Pio, skarbnico duchowych owoców – módl się za nami

Św. Janie Pawle II, Gorliwy Miłośniku Eucharystii – módl się za nami

Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami

 

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. x3

 

 

Na koniec 15 min. czytania Nowego Testamentu

 

Może Ci się również spodoba